Regulamin sklepu

1.   Definicje. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne    przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego mieszczącego sie pod adresem : www.cookstore.com.pl oraz www.cookstore.pl;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.cookstore.com.pl oraz www.cookstore.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym-fabrycznie nowe wolny od wad;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SAPIR POLSKA Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
1.7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.cookstore.com.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy, działający pod www.cookstore.com.pl oraz www.cookstore.pl, prowadzony jest przez SAPIR POLSKA Sp. z o.o. 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
2.4.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2.4.2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
2.5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa SAPIR POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cookstore.com.pl oraz www.cookstore.pl oraz sporządzić jego wydruk.
2.8. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Oba odnośniki, tzn www.cookstore.pl oraz www.cookstore.com.pl prowadzą do tej samej strony głównej.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. SAPIR POLSKA Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
3.4.1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
3.4.2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
3.4.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez SAPIR POLSKA Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię SAPIR POLSKA Sp. z o.o.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody SAPIR POLSKA Sp. z o.o.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
3.7.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
3.7.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.7.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
3.7.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla SAPIR POLSKA Sp. z o.o.,
3.7.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
3.7.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.cookstore.com.pl bądź www.cookstore.pl, dokonać wyboru produktów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Wyślij zamówienie” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
4.4.1. przedmiotu zamówienia,
4.4.2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
4.4.3. wybranej metody płatności,
4.4.4. wybranego sposobu dostawy,
4.4.5. czasu dostawy,
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie”.
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7 Otrzymanie zamówienia przez Sprzedawcę nie jest jednoznaczne z akceptacją takiego zamówienia.

4.8 W kolejnym kroku Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. Jeżeli zamówienie nie może zostać zrealizowane, Sprzedawca zawiadamia Kupującego przesyłając mu wiadomość e-mail z informacją o odmowie realizacji zamówienia oraz przyczynie tej odmowy.

4.9 Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia, a w szczególności w przypadku zaistnienia błędów systemowych w sklepie, skutkujących wyświetlaniem  nieprawidłowego opisu i ilości, a w szczególności  nieprawidłowej ceny towarów.

4.10 Sprzedawca zawiadamia Kupującego o akceptacji jego zamówienia przesyłając Kupującemu wiadomość e-mail z informacją o przekazaniu zamówienia do realizacji.

4.11 Z chwilą otrzymania przez Kupującego potwierdzenia o przyjęciu zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży na odległość.

5. Dostawa5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. PP, bądź za pośrednictwem Inpost. Sprzedający zobowiązuje się dstarczyć przedmiot nowy i wolny od wad Opłaty: widoczne są na karcie produktu.

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Zazwyczaj wszystkie wysyłki realizowane są podczas pierwszych 24 godzin od chwili złożenia zamówienia.
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.cookstore.com.pl bądź www.cookstore.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia paragonu lub faktury VAT.

6. Ceny i metody płatności6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
6.2.1. przelewem na numer konta bankowego PKO BANK POLSKI 73 1020 1185 0000 4502 0193 5998
6.2.2. rozliczenia transakcji kartą kredytową, e-przelewem oraz rat kredytowych przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl lub BlueMedia

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 

Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro


6.2.3 W przypadku wystąpienia
konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą
płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
karty płatniczej Zamawiającego.

 

6.2.4 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

6.2.5. Płatność za pośrednictwem PayPal.

 

6.3 Klient składający zamówienie wyraża zgodę na wystawienie dowodu zakupu bez podpisu.

6.4 Dowodem zakupu jest faktura VAT lub paragon. Akceptując Regulamin Kupujący dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur i paragonów w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. 

6.5 Klient jest zobowiązanydo sprawdzenia czy do otrzymanej przesyłki dołączony został dowód zakupu (oryginał faktury VAT lub paragon). W przypadku stwierdzenia jego braku należy niezwłocznie poinformować Sklep.

6.6 W przypadku wyboru płatności przelewem na konto Klient ma obowiązek dokonać wpłaty w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia. Jeśli kwota nie zostanie wpłacona na konto w ciągu 7 dni zamówienie zostanie usunięte i nie zostanie zrealizowane.

6.7. Promocje

6.7.1 Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania promocji oraz do rozdawania darmowych produktów w ramach konkursów lub promocji reklamowych.

7. Uprawnienie do odstąpienia od umowy7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres SAPIR POLSKA Sp. z o.o.  podany w niniejszym Regulaminie.
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczać od daty odstąpienia. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Al. Krakowska 30A, 05-090, Raszyn.
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.6 Zwrot towaru (Odstąpienie od umowy) należy zgłosić poprzez dedykowany formularz dostępny pod linkiem: http://www.cookstore.pl/zwrot.html? lub mailowo, bądź listownie.

7.7 ZAWARCIE UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PRZEDSIĘBIORCAMI

Ustawowe uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych dotyczy tylko transakcji, w których Kupującym towar lub usługę jest Konsument. Osoby fizyczne, które są Przedsiębiorcami, a jednocześnie dokonują zakupu towaru lub usługi w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą nie mogą  skorzystać z tego ustawowego uprawnienia. Definicja konsumenta zamieszczona jest w art. 221 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

8. Reklamacje dotyczące Towarów

 8.1. SAPIR POLSKA Sp. z o.o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy złożyć wypełniając formularz dostępny pod adresem http://www.cookstore.pl/reklamacja.html SAPIR POLSKA Sp.z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. SAPIR POLSKA Sp. z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               8.4. Po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu odebrania przez klienta zakupionych produktów, nie będą przyjmowane i rozpatrywane reklamacje związane z uszkodzeniami powierzchni zewnętrznej oraz wnętrza zakupionych produktów.                                                    

9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną9.1. SAPIR POLSKA Sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić SAPIR POLSKA Sp. z o.o. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: SAPIR POLSKA Sp. z o.o. Al. Krakowska 30A, 05-090, Raszyn, mailowo pod adres biuro@cookstore.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. SAPIR POLSKA Sp. z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10. Regulamin dotyczący korzystania z rabatów procentowych (%) w sklepie


10.1. Rabaty nie obejmują kosztów dostawy ani usługi "płatność przy odbiorze". Rabaty obejmują tylko koszt zamówionych produktów.
10.2. Rabaty liczone są od aktualnej ceny produktu widocznej na stronie sklepu w momencie składania zamówienia.

10.3. Rabat przyznawany jest podczas składania zamówienia wyłącznie zarejestrowanym i zalogowanym Klientom sklepu.

10.4. W celu uzyskania rabatu nalezy wpisać otrzymany kod  w polu "Kupon Rabatowy"

10.5. Otrzymany rabat nie może zostać przyznany istniejącemu już zamówieniu. Rabatu można użyć tylko w momencie składania zamówienia.

10.6. Rabat jednorazowy (indywidualny 5%) - wysokość rabatu ( 5%) informuje jaki procent wartości całego zamówienia (brutto) zostanie od niego odjęty po przypisaniu rabatu do danego zamówienia (np. 5% oznacza, że za produkty (znajdujące się w zamówieniu) o wartości np. 193zł trzeba będzie zapłacić 183,35zł)

10.7. Rabat jednorazowy ma swój okres ważności. Jeśli rabat straci swoją ważność, nie może już zostać wykorzystany. Nie należy się też za niego żadna rekompensata.  

10.8. Sposoby uzyskania jednorazowego kodu rabatowego: - kod ten jest wysyłany na e-mail uzytkownikom którzy zdecydowali zapisać się do newslettera sklepu.. Aby dostać taki rabat należy zapisać się do newslettera.

11. Postanowienia końcowe11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SAPIR POLSKA Sp. z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy SAPIR POLSKA Sp. z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego sklep internetowy.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

Dane Firmy:

Sapir Polska Sp. z o.o. 

al. Krakowska 30A Janki

05-090 Raszyn

NIP: 5342390343

Regon: 141306273

tel. 22 720 08 72 (pn-pt 8.00 - 17.00)

 

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, 

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

do góry

Newsletter

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać zniżki oraz informacje o promocjach i wyprzedażach.

Nie przegap tej okazji !!

Dołącz do naszego klubu i ciesz się
dodatkową 5% zniżką
przy kolejnym zakupie.*

Dodatkowo: otrzymasz wszystkie najnowsze aktualizacje, informacje o nowych produktach i alerty o sprzedaży.

*Więcej informacji na stronie regulaminu.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Sapir Polska sp z o.o. z siedzibą w Warszawie drogą elektroniczną, za pomocą wiadomości e-mail, informacji handlowych dotyczących usług i produktów własnych oraz usług i produktów podmiotów współpracujących z Sapir Polska. z siedzibą w Warszawie

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.